?

Ech si mannerjäreg, kann ech den Ombudsmann kontaktéieren ouni mat menge Elteren doriwwer ze schwätzen?

Jo, du kanns den Ombudsmann fir d’Kannerrechter direkt a fir näischt kontaktéiere fir him deng Froen ze stellen an Informatiounen ze kréien.

Seng Aufgab ass et dir nozelauschteren an dir ze hëllefe fir eng Léisung fir deng Problemer ze fannen. Soulaang wéi keen Dossier opgemaach gouf an du net domadder averstane bass, bleift dat ganzt ouni Konsequenze fir dech.

Den ORK ass allerdéngs verflicht fir an ze gräife wann ee Kand physesch oder moralesch a Gefor ass. Hee ka vu jidderengem informéiert ginn. Vun deem Moment un ass hien verflicht de Responsabel vum Kand an all aner kompetent Autoritéit ze informéieren.