?

Ech well eng professionnell Léier maachen, mee meng Eltere wëllen datt ech méi eng generell Klass maachen. Hunn si d'Recht mir dat fir ze schreiwen?

Et ass d’Aufgab vun dengen Eltere fir déi wichtegst Entscheedungen ze treffen, déi dech betreffen. Si kennen dech em deng Meenung froen, mee mussen dat net maachen. Wann dir iech net eenz gitt, kennt dir mat Leit an denger Schoul (Schoulmeeschteren, CPE, ...) schwätzen. Du kanns dengen Elteren och fir schloe fir zesumme bei eng Persoun ze goen, déi iech beréit. Oft kann eng neutral Persoun déi beschte Léisung fir dech fannen.