ork.lu ass noutwenneg fir den ORK bekannt ze maachen, mee et ass och als eng Plattform geduecht déi zur Sensibiliséierung vun de Kannerrechter bäidroe soll.

Fir de Moment, gëtt de Site opgebaut fir déi Däitsch, Englesch, Portugisesch a Bosnesch Versiounen opzestellen. Dir kennt eis hëllefen eng informativ Säit ze gestalten, déi agreabel ze benotzen ass an op d’Froen an d’Bedürfnisser vun de Kanner, de Jonken, den Eltren an de Professionellen ageet.

Froebou - Mir brauchen är Meenung!

Merci dass dir eis är Meenung matdeelt an eis Iddien a Sueggestioune virschlot.

Merci fir är Meenung iweer verschidd Beräicher vun eisem Site.

D'Note 1 steet fir ongenügend an d'Note 7 steet fir exzellent. 

 

ORK Kontakt

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
Tel: 26 123 124

Kontakt

 
Go to top