Was bedeutet Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ?

Wer kann den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher einschalten ?

Wie kann man den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher einschalten ?