Was bedeutet Ombuds-Komitee für die Kinderrechte(*) ?

(*) Omubds-Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

Wer kann den Ombudsman für die Kinderrechte(*) einschalten ?

(*) Omubdsman fir d'Rechter vum Kand (ORK)

Wie kann man den Ombudsman für die Kinderrechte(*) einschalten ?

(*) Omubdsman fir d'Rechter vum Kand (ORK)