Navedene preporuke je formulisao ORK u svom Izveštaju Vladi i Poslaničkom veću, a objavljene su u novembru 2013. One nastaju delimično na osnovu mišljenja ORK , ali su drugim delom inspirisane molbama fizičkih lica ili posetama na terenu. One se obraćaju različitim ministarstvima i javnim službama, kao i građanstvu.

 

Ministarstvo pravde

Zaštita prava mladih

ORK podseća da nacrt zakona 5351, dostavljen 2004. godine , i „suspendovan“ 2011, sa izmenama i dopunama Zakona od 10. avgusta 1992. o zaštiti prava mladih nije dovela do novog predloga teksta. Postoje razlozi za hitno ozakonjenje ove oblasti.
ORK predlaže mogućnost da sud odluči od slučaja do slučaja o prenosu roditeljskog staranja. Moguće je da roditeljsko staranje, ukoliko je to u interesu deteta, bude podeljeno zajednički između institucija i roditelja. ORK apeluje na politiku da razmotri alternativna rešenja za smeštanje u domove i da za to obezbedi sredstva.
U tom smislu, ORK takođe preporučuje uspostavljanje jasnog pravnog okvira za poboljšanje transparentnosti mesta na kojima su deca lišena slobode i na taj način efikasno zaštite njihova prava.
 

Nasilje u porodici

Novi zakon donet 30. jula 2013. o nasilju u porodici i dalje ne priznaje da se deca koja su svedoci nasilja u porodici mogu smatrati žrtvama. Indirektno se navodi da, ukoliko je neko svedok dela nasilja u porodici, to predstavlja oblik moralnog i psihološkog nasilja.

Slike koje navode na seksualno zlostavljanje 

ORK preporučuje zakonodavcu da razmotri rešenje za sadržaje na Internetu na kojima su deca prikazana u seksualnim situacijama ili pozama. Iako ne spadaju pod definiciju pornografije kao što je definisano u Krivičnom zakoniku, ovakve slike se moraju smatrati slikama koje navode na zlostavljanje maloletnika.

Sudija za porodična pitanja 

ORK preporučuje pristupanje reformi i pojednostavljenju postupaka koji se primenjuju na decu, uvođenjem, kao na primer u Francuskoj, sudije za porodična pitanja, specijalizovanog u bračnim predmetima koji bi takođe bio nadležan za sva pitanja koja se odnose na odnos između roditelja i dece .

Sakaćenje genitalija

ORK preporučuje skretanje pažnje javnosti na pitanja sakaćenja genitalija i zahteva od Ministarstva pravde da ojača ukoliko je to moguće pravna sredstva u vezi sa ovim problemom.

Ciljana obuka za advokate deci

ORK preporučuje da Ministarstvo pravde, ako je neophodno u konsultaciji sa Advokatskom komorom i Univerzitetom u Luksemburgu,organizuje ciljanu obuku za advokate spremne da zastupaju decu.
U principu svaki advokat koji je imenovan da zastupa interese dece, treba najpre da vidi i sasluša dete koje zastupa pre odlaska na sud.

Poslaničko veće

Potpuna nezavisnost ORK

ORK zahteva od novog veća da u najkraćem mogućem roku dovrši izmenu zakona od 25. jula 2002. o ombudsmanu - Komitetu za prava deteta. To će Luksemburgu omogućiti da se uskladi sa preporukama navedenim u zaključnim zapažanjima u trećem i četvrtom periodičnom izveštaju Luksemburg, koji je usvojen od strane Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija na njenoj šezdeset četvrtoj sednici (16. septembar - 4. oktobar 2013).

Prava deteta u Ustavu

Na osnovu finalnog teksta predloga izmene Ustava ima se utisak da se najviši interes deteta ograničava na porodicu. Interes deteta, međutim, treba da se shvati i u širem smislu i obuhvata više oblasti, a trebalo bi da bude postavljen na porodični ispred pravnog nivoa.
Podsetimo se da je uključivanje prava deteta u Ustavu donosi konkretnu korist. Ono mora da prožima u pozitivnom smislu prava svih koji snose odgovornost u dobrobiti dece i njihovoj zaštiti.

ORK preporučuje da se uskladi formulacija teksta „najbolji interes deteta": „Svako dete ima pravo na razvoj i razvoj njegove ličnosti, na obrazovanje bez nasilja i na posebnu zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja. Državna zajednica poštuje, štiti i podržava prava dece i dužna je da obezbedi uslove života dece koji su u skladu sa njihovim najboljim interesima."

Odgovornost roditelja

ORK preporučuje zakonodavcu da konačno Građanski zakonik, uskladi sa Ustavom usvajanjem nacrta 5867 o roditeljskoj odgovornosti i uzimajući u obzir dosadašnja mišljenja ORK, a naročito njegove godišnje izveštaje od 2010. i 2012. ORK takođe naglašava hitnu potrebu da se izvrše izmene zakona o razvodu.

Porodične veze

ORK preporučuje Skupštini da razmotri njegovo mišljenje iz 2013. o nacrtu zakona 6568 o reformi porodičnih veza.  Zapravo, ORK smatra da pravni okvir treba da prati evoluciju društva, gde porodica dobija oblik u množini, izvan tradicionalnih obrazaca. Preporuke o Predlogu zakona mogu se sumirati na sledeći način:

  • Pribegavanje veštačkoj oplodnji bi trebalo da bude moguće za sve parove, heteroseksualne, homoseksualne, bračne parove, građanske partnere ili vanbračne zajednice.
  • Anonimnost o biološkom poreklu treba ukinuti za decu rođenu nakon veštačke oplodnje i za anonimne porođaje. Ovo ukidanje bi trebalo, naravno, biti regulisano u skladu sa pravima svih strana, roditelja i dece. Predmetima treba da upravljaju nacionalna i jedinstvena institucija  kroz jasno zakonom definisana pravila.
  • Svako dete ima pravo na identitet i stoga čak i dete rođeno uz pomoć surogat majke. ORK ne može da toleriše jednostavnu ništavost takvog sporazuma po principu da zloupotreba izaziva dalju korupciju.

Još jedno pitanje u vezi sa izvodom iz matične knjige rođenih: dete ima pravo na identifikaciju svojih bioloških roditelja, od onog trenutka kada roditelji žele da se dobrovoljno izjasne. Međutim, ponekad se prilikom prijave rođenja roditelji suočavaju sa diskrecijom matičnog službenika koji odbija da prizna valjanost ličnih dokumenata roditelja. ORK preporučuje da Ministarstvo pravde , u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, usvoji zajedničku i pravednu politiku koja uzima u obzir jedan od najboljih interesa deteta.

Ministarstvo inostranih poslova i imigracije , Ministarstvo pravde i Ministarstvo za porodicu i integraciju

Kontrola imigracije i dečjih prava

ORK preporučuje da kontrola imigracije nikada ne prevazilazi okvire Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija. Maloletna lica bez pravnog statusa su deo luksemburške realnosti i dužnost je društva da se brine o ovom problemu; posebno jer mladi uglavnom nisu odgovorni za svoj status bez boravišne dozvole.
ORK napominje da je lečenje maloletnih lica bez pratnje trenutno moguće na 3 načina :

  • imigracija dece se u Luksemburgu često uzima u obzir kao deo imigracije roditelja.
  • deca koja su žrtve trgovine decom
  • maloletna lica bez pratnje kao podnosioci zahteva za azil.

Ova tri pristupa su nepotpuna, neadekvatna, ako želimo dobro toj deci. Imigracija dece je kompleksna i višedimenzionalna pojava. Dobijanje luksemburškog državljanstva bi trebalo da im bude olakšano.

Kafala

Kafala islamskog prava . ORK podseća da je upotrebu „Kafale" priznaje Međunarodna Konvencija o pravima deteta kao meru zaštite deteta i treba je tretirati kao takvu.
ORK preporučuje da se ova oblast ozakoni i da se eventualno inspiriše belgijskim zakonom.

Romska deca

„Romska" deca prosjaci postoje u centru grada i deo su naše stvarnosti. ORK apeluje na političke činioce i na građane da se brinu o ovom problemu. Mora se ponuditi alternativa prosjačenju i dozvoliti „skitnicama" da vode život u skladu sa ljudskim dostojanstvom, osnovom ljudskih prava.

Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova (saradnja između policije i tužilaštva)

Policija i dete

ORK poziva Direkciju policije Velikog Vojvodstva da se prisete sledećih smernica:

  • Maloletnik ima puno pravo da podnese žalbu bez pratnji njegovog pravnog zastupnika.
  • Maloletnik ne može biti saslušan kao svedok bez prisustva i saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika.

Intervencija policije u slučaju smeštanja u dom

ORK ponovo poziva zakonodavstvo da preispita postupak policijske intervencije kada su u pitanju deca. Uključivanje policije, u uniformi ili civilu, oblik je institucionalnog maltretiranja, koje izaziva traume kod dece i nepotrebno kriminalizuje roditelje.

Trgovina decom

Nakon slučaj trgovine decom u Luksemburgu, ORK preporučuje tužilaštvu, policiji, Odeljenju za imigraciju i drugim organima koji mogu biti uključeni, da uspostave zajednički mehanizam i predvide saradnju koja pruža neposrednu zaštitu deteta.

Ministarstvo prosvete , Ministarstvo za porodicu i integraciju

Školske reforme

Bez namere da se uključi u raspravu o reformi škole, ORK bi voleo ipak da podsetiti da je vreme da se škola prilagodi stvarnom društvu. Pitanje pismenosti dece na jedinstvenom jeziku, nemačkom, kao i učenje nemačkog i francuskog na istom nivou, je realan problem, jer preveliki broj učenika zbog toga ima neuspehe tokom školovanja. 

Privremeno i/ili konačno izbacivanje 

Privremeno i konačno izbacivanje izgleda predstavljaju prilično uobičajenu praksu u nekim školama. ORK traži dugi niz godina da se privremeno izbacivanje zameni merama od pedagoškog interesa. Kada je u pitanju konačno izbacivanje, ORK smatra da pitanje ugleda institucije nikada ne treba da ima prednost nad bavljenjem problemima mladih. Obično je mlada osoba koja pravi probleme, mlada osoba u nevolji kojoj e potrebna pomoć . I nikako se njihovi problemi ne mogu rešiti izbacivanjem iz jedne u drugu gimnaziju, a ne rešavaju se na taj način ni disciplinski problemi pojedinačnih institucija.

Reč „zabavište“ izvedena je od reči „zabava“!

ORK apeluje na roditelje, nastavnike i vaspitače dece u ranom i predškolskom uzrastu da učine da zabavište („Spillschoul") zadrži svoj zabavni karakter i da metode učenja u osnovnim školama ne preuzimaju metode koje se primenjuju u predškolskoj ustanovi .

Deca sa posebnim potrebama .

Ovaj koncept nema za cilj da odvoji decu iz inostranstva, već da pripremi njihovo uključenje u redovnu nastavu, u kojima će pohađati prijemnu nastavu i uživati podršku prilagođenu njihovim potrebama.

Dobra upotreba prijemnih razreda, takozvanih državnih razreda

Une telle classe étatique n’a pas pour finalité de séparer les enfants migrants, mais de préparer leur intégration dans les classes normales où ils bénéficieront de cours d’accueil ou d’appuis adaptés à leurs besoins.

Trans i interseksualna deca 

ORK preporučuje čitanje Dodatak na Zajednički izveštaj grupe RADELUX za prava trans i interseksualne dece. Ona pruža bolje razumevanje dec i mladih o kojima je reč, ali i svih organizacija i institucija koje rade sa decom i tinejdžerima.

Kao neposrednu meru, ORK podržava preporuku da specijalno obuči ljude u školama kako bi pružili bolju podršku učeniku koji je u datoj situaciji, a posebno savetuje druge koji svojim neodgovornim postupcima mogu ugroziti dete.

Prijem adolescenata u službu ambulantne podrške

ORK apeluje na Nacionalnu kancelariju za zaštitu dece i ne službe za pomoć i konsultaciju da ne odvraćaju mlade sa problemima  od obraćanja tim službama jer su hladne i previše birokratske. Da bi se  mladoj osobi omogućilo da zaista dobije pomoć nije najbolje rešenje da mu se dostavi obrazac od tri stranice i da se zahteva potpis mame i tate.

Ministarstvo zdravlja

Nacionalni centar za dijagnostikovanje zloupotreba

ORK insistira na institucionalizaciji medicinske službe za dijagnostikovanje i prihvatanje zlostavljane dece, Nacionalnog centra za dijagnostikovanje zloupotreba na Pedijatrijskoj klinici u CHL.

Trgovina

SMS PREMIUM

ORK zahteva od operatera koji prodaju uređaje i pretplate da obezbede minimum informacija o rizicima u vezi sa određenim uslugama, uključujući Premium SMS. ORK zahteva operatora da implementira sistem gde kupac (roditelj) može da blokira brojeve za koje se poziv dodatno plaća. Tehnički je to moguće.

Starosna ograničenja u igrama i video zapisima

ORK je došao do informacije da lanci supermarketa nude u svom prostoru video igre (npr. Call of Duty - Ghosts) sa starosnim ograničenjem na 18 godina, ali i da deca kao mladi od 8 ili 12 godina mogu „da se služe i igraju" bez intervencije nekog od nadležnih zaposlenih. Za sezonu godišnjih odmora, ORK apeluje na zvaničnike hipermarketa da u odeljku za decu ne izlažu video igre i filmove za starije od 18 godina.

Roditelji

Novi mediji : zajednička odgovornost između roditelja i škole

S obzirom na dokaze dobijene u toku godine, ORK poziva roditelje da preuzmu odgovornost i da budnim okom prate online aktivnosti svoje dece. ORK podržava inicijative poput BEE SECURE i CASES i predlaže da ih uključe u sveobuhvatni koncept za obrazovanje maloletnika kao medije sa kojima bi trebalo da se počne što je pre moguće.

 

ORK Kontakt Kids

OKaJu Kontakt 

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
Kontakt ORK 

Agrandir la carte © Google Maps

Go to top